Trang chủ Thông tin kinh tế Chương trình đào tạo
  • Quản trị doanh nghiệp

    Quản trị doanh nghiệp

    Cập nhật ngày: 26/03/2012

    Chiến lược là phương hướng và phạm vi hành động của một tổ chức về dài hạn để nhằm mục tiêu đạt được lợi thế kinh doanh thông qua việc xác định nguồn lực hiện có thể sử dụng trong môi trường kinh doanh xác định để nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị trường và đảm bảo lợi ích cho tất cả các Tác nhân liên quan (stakeholder).
 
tm gia sư dạy km