[BỘ KHĐT] TỌA ĐÀM: THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Cập nhật ngày: 11/07/2018

Thư mời tham dự họp bàn giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Số: 247/BKHĐH-PTDN

V/v mời tham dự họp bàn giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2018

Kính gửi: .......................................................................

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ chủ trì nhằm bàn các giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Để chuẩn bị cho Hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp với đại diện một số hiệp hội, tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp và các chuyên gia để bàn giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (dự kiến một số nội dung thảo luận gửi kèm)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị quý Cơ quan cử đại diện Lãnh đạo tham dự cuộc họp nêu trên.

Thời gian: 14h00 - 17h00, Thứ 6, ngày 13/07/2018

Địa điểm:  Phòng họp Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư

                           Số 289 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ chí Minh

Xin vui lòng xác nhận tham dự với Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (anh Lê Văn Lương, điện thoại 080.43853/ 0911533856, email: lvluong123@gmail.com) trước ngày 11/7/2018.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu: VT, PTDN

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đặng Quang Tư

 

 

Để tải toàn văn thư mời và nội dung dự kiến thảo luận: nhấn vào đây

 

 
tm gia sư dạy km