CÁC WEBSITE CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC MÀ DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

Cập nhật ngày: 10/09/2018

Giới thiệu các website của các cơ quan nhà nước mà doanh nghiệp cần biết để tra cứu thông tin và tiếp cận các chương trình hỗ trợ.

 

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam (TAC HCM) xin giới thiệu đến doanh nghiệp các website cần thiết như sau:

 

A.   Các website để tra cứu thông tin (1)

 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1

Tra cứu thông tin doanh nghiệp

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

2

Tra cứu thông tin của hộ, cá nhân kinh doanh

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct

 

THUẾ

3

Tra cứu mã số doanh nghiệp (mã số thuế)

http://tongcucthue.org/tra-cuu-ma-so-thue-doanh-nghiep/

4

Tra cứu mã số thuế cá nhân

https://www.tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx

http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

5

Tra cứu quyết toán thuế

https://www.tncnonline.com.vn/Pages/quyettoanthue.aspx

6

Tra cứu người phụ thuộc

https://www.tncnonline.com.vn/Pages/Nguoiphuthuoc.aspx

 

BẢO HIỂM

7

Tra cứu quá trình tham gia BHXH

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx

8

Tra cứu mã số BHXH

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx

9

Tra cứu đơn vị tham gia BHXH

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/don-vi-tham-gia-bhxh.aspx

10

Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx

 

HÓA ĐƠN

11

Tra cứu thông tin hóa đơn

http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tc1hd.html

http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tcnhd.html

12

Tra cứu đăng ký phát hành hóa đơn

http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dkphtc.html

13

Tra cứu nhà in/ cung ứng phần mềm tự in hóa đơn

http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dmnhain.html

14

Tra cứu hóa đơn hết giá trị sử dụng

http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/hgtsdtc.html

15

Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn

http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.html

16

Tra cứu doanh nghiệp rủi ro vi phạm

http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dnrrvp.html

B.   Các website để tiếp cận các chương trình hỗ trợ DNNVV (2)

1

Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

business.gov.vn

2

Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

smestac.gov.vn

3

Danh sách, địa chỉ và trang tin điện tử của 63 ủy ban nhân dân cấp tỉnh

business.gov.vn/danh-sach-dia-chi-va-trang-tin-dien-tu-cua-63-ubnd-cap-tinh.aspx

4

Danh sách Sở Kế hoạch và Đầu tư toàn quốc

business.gov.vn/danh-sach-so-ke-hoach-va-dau-tu-toan-quoc.aspx

5

Ban quản lý KCN, KCX, KCNC

business.gov.vn/ban-quan-ly-kcn-kcx-kcnc.aspx

6

Các Hiệp hội doanh nghiệp

business.gov.vn/cac-hiep-hoi-doanh-nghiep.aspx

7

Các đơn vị đầu mối trợ giúp DNNVV tại địa phương

business.gov.vn/dau-moi-htdn-dia-phuong.aspx

 

Nguồn tham khảo:

(1)  khoinghiep.thuvienphapluat.vn

(2)  Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

 

 
tm gia sư dạy km