Cho phép M&A trong viễn thông theo cơ chế thị trường

Cập nhật ngày: 06/01/2012

Các doanh nghiệp viễn thông hoạt động kém hiệu quả, quy mô nhỏ sẽ được phép thực hiện mua bán, sáp nhập chuyển giao theo cơ chế thị trường.

Dự kiến khi Bản Dự thảo Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 được thông qua, các hoạt động mua bán, sáp nhập, chuyển giao trong lĩnh vực viễn thông sẽ diễn ra sôi động hơn với các quy định kháthông thoáng.

Theo bản Dự thảo này, các doanh nghiệp viễn thông hoạt động kém hiệu quả, quy mônhỏ sẽ được phép mua bán, sáp nhập, chuyển giao (M&A) theo cơ chế thị trường. Mặt khác Nhànước sẽ kiểm soát chặt chẽ các doanh nghiệp viễn thông khống chế thị trường thực hiện việc tập trung kinh tế, chuyển quyền sử dụng tài nguyên viễn thông theo xu hướng độc quyền hóa vàlàm giảm mức độ cạnh tranh trên thị trường viễn thông.

Song song với việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp M&A theo cơ chế thị trường, bản Dự thảo Quy hoạch này cũng đề cập đến việc cổ phần hóa vàthoái vốn khỏi các doanh nghiệp viễn thông mànhànước không cần nắm cổ phần chi phối để tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển viễn thông. Đồng thời tổ chức lại phần viễn thông trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Theo thống kêcủa Bộ Thông tin vàTruyền thông hiện có9 doanh nghiệp được cấp phép thiết lập hạ tầng mạng viễn thông, trong đótheo Danh mục các doanh nghiệp viễn thông cóhạ tầng mạng Nhànước nắm cổ phần chi phối được ban hành vào tháng 10/2011, Nhànước chỉ nắm cổ phần chi phối tại 5 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp mànhànước nắm cổ phần chi phối bao gồm VNPT, Viettel, Đông Dương Telecom, GTel, Vishipel;các doanh nghiệp nằm ngoài Danh mục trên làFPT Telecom, EVNTelecom, Hanoi Telecom vàSPT.

Theo ông Phạm Hồng Hải, Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin vàTruyền thông, không bắt buộc nhưng tùy thuộc vào từng thời kỳ, Nhànước sẽ thực hiện thoái vốn tại các Doanh nghiệp không thuộc Danh mục doanh nghiệp viễn thông cóhạ tầng mạng Nhànước nắm cổ phần chi phối.

Trong khi đó, theo bình luận của tiến sĩ Mai Liêm Trực, thực sự thị trường Viễn thông Việt Nam trong thời gian qua mặc dùđãmở cửa cạnh tranh nhưng chưa tạo được điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia vào thị trường này.

Mặt khác, cũng theo Dự thảo Quy hoạch không hạn chế số lượng các doanh nghiệp tham gia vào thị trường viễn thông nhưng cũng sẽ cónhững biện pháp để tránh việc cóquánhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường này, đặc biệt làcác doanh nghiệp nhànước đầu tư ngoài ngành vào lĩnh vực viễn thông.

Cụ thể, theo Dự thảo Quy hoạch, đối với một số thị trường dịch vụ viễn thông quan trọng (cố định đường dài trong nước, quốc tế;di động;internet băng rộng), thông qua các chính sách cấp phép, kết nối vàquy hoạch tài nguyên viễn thông phùhợp để một mặt đảm bảo môi trường cóít nhất 3 doanh nghiệp tham gia hoạt động nhằm thúc đẩy cạnh tranh, mặt khác tránh việc tham gia quánhiều, đặc biệt làcủa các doanh nghiệp nhànước đầu tư ngoài ngành vào lĩnh vực viễn thông dẫn đến cạnh tranh quámức vàhiệu quả kinh doanh trên thị trường thấp.

                                                                                                                                                                                                                                      (Nguồn: Đầu tư)
 
tm gia sư dạy km