ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT 25 (Phân biệt Văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài)

Cập nhật ngày: 31/10/2018

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam và văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài được pháp luật quy định khác nhau khi cùng đặt trên lãnh thổ Việt Nam

 

 

Doanh nghiệp Việt Nam

Doanh nghiệp nước ngoài

Luật điều chỉnh

Luật Doanh nghiệp và các văn bản có liên quan

Luật Thương mại và các văn bản có liên quan

Chức năng

Đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Khoản 2, Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014

Tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép. Khoản 6, Điều 3 Luật Thương mại 2005

Điều kiện thành lập

Không điều kiện

Được quy định tại Điều 7 Nghị định 07/2016/NĐ-CP

Văn bản chứng nhận tư cách chủ thể

Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện

Giấy phép thành lập văn phòng đại diện

Hồ sơ đăng ký

Được quy đinh tại Khoản 1, Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Được quy định tại Khoản 1, Điều 10 Nghị định 07/2016/NĐ-CP

Đối với một số ngành dịch vụ, hồ sơ thành lập tuân theo pháp luật chuyên ngành.

Cơ quan giải quyết

Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện

Sở Công thương hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao (nếu văn phòng đại diện đặt ở những khu này), nếu trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì tuân theo luật chuyên ngành đối với một số ngành dịch vụ.

Thời hạn

Không quy định thời hạn

Có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn. Khoản 1, Điều 9 Nghị định 07/2016/NĐ-CP

Chế độ báo cáo

Không thực hiện báo cáo với cơn quan nhà nước. Là đơn vị hạch toán phụ thuộc vào doanh nghiệp.

Quy định tại Điều 32 Nghị định 07/2016/NĐ-CP: Trước ngày 30 tháng 01 hàng năm, Văn phòng đại diện, Chi nhánh có trách nhiệm gửi báo cáo theo mẫu của Bộ Công Thương

Đối với một số ngành dịch vụ mà việc thành lập tuân theo pháp luật chuyên ngành thì việc báo cáo tuân theo pháp luật chuyên ngành.

 

 

Nguồn: khoinghiep.thuvienphapluat.vn

 

 

 
tm gia sư dạy km