ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT 27 (Phân biệt Phụ cấp độc hại, nguy hiểm và Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật)

Cập nhật ngày: 13/11/2018

Khi nào Doanh nghiệp phải trả Phụ cấp độc hại, nguy hiểm và Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động?

Tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư 25/2013/TT- BLĐTBXH Doanh nghiệp bắt buộc thực hiện Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với những người lao động đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

- Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

- Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.

Tuy nhiên, Doanh nghiệp không bắt buộc phải trả Phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho những đối tượng người lao động nêu trên.

F Khi tồn tại các trường hợp người lao động nêu trên, doanh nghiệp có quyền trả hoặc không trả Phụ cấp độc hại, nguy hiểm, nhưng Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật thì vẫn phải thực hiện.

 

Bảng phân biệt 02 chế độ Phụ cấp độc hại, nguy hiểm và Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật:

 

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm

Bồi dưỡng bằng hiện vật

Tính chất

Không bắt buộc phải có.

Bắt buộc thực hiện.

Đối tượng được hưởng

Được quy định cụ thể tại Mục I Thông tư 07/2005/TT-BNV

Quy định tại Điều 1 Thông tư 25/2013/TT- BLĐTBXH

Hình thức chi trả

Trả bằng tiền.

Trả bằng hiện vật bồi dưỡng; chứ không được trả bằng tiền, không được trả vào lương. Khoản 2, Điều 3 Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH

Thời hạn chi trả

Trả cùng kỳ trả lương hàng tháng hoặc thời điểm khác do doanh nghiệp quy định trước.

Thực hiện trong ca hoặc ngày làm việc.

Mức phụ cấp

Tại Khoản 2, Mục II Thông tư 07/2005/TT-BNV quy đinh:

Mức phụ cấp là hoàn toàn do doanh nghiệp tự xây dựng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp nên dựa trên mức phụ cấp áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức để xây dựng cho bên mình; Cụ thể:

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,4 so với mức lương cơ sở. Theo mức lương cơ sở hiện nay (1.390.000 đồng/tháng) thì mức phụ cấp như sau:

Mức

Hệ số

Phụ cấp

1

0,1

139.000 đồng

2

0,2

278.000 đồng

3

0,3

417.000 đồng

4

0,4

556.000 đồng

Tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH quy đinh:

Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị tương đương bằng tiền như sau:

Mức

Tương đương

1

10.000 đồng/ngày

2

15.000 đồng/ngày

3

20.000 đồng/ngày

4

25.000 đồng/ngày

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ được tính là chi phí hợp lý khi loại phụ cấp này được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Chi phí bồi dưỡng bằng hiện vật được hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên, chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và là chi phí hợp lý khi tính thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế Thu nhập cá nhân

Nếu mức phụ cấp của doanh nghiệp cao hơn so với mức phụ cấp áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức nêu trên, thì phần chênh lệch cao hơn đó sẽ tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động và ngược lại

Không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

 

Nguồn: khoinghiep.thuvienphapluat.vn

 

 
tm gia sư dạy km