ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT 31 (Một số doanh nghiệp không thành lập theo Luật Doanh nghiệp)

Cập nhật ngày: 28/11/2018

Tất cả những doanh nghiệp tại Việt Nam phải thành lập theo luật doanh nghiệp tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào khi thành lập cũng theo luật doanh nghiệp

1. Văn phòng công chứng: được quy định cụ thể tại Luật Công chứng 2014

Tại Khoản 1, Điều 22 Luật Công chứng 2014 quy định về Văn phòng công chứng

Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đối với loại hình công ty hợp danh. Phải có từ hai công chứng viên hợp danh trở lên. Văn phòng công chứng không có thành viên góp vốn.

Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng công chứng là Trưởng Văn phòng. Trưởng Văn phòng công chứng phải là công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng và đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên.

Văn phòng công chứng sử dụng con dấu không có hình quốc huy. Văn phòng công chứng được khắc và sử dụng con dấu sau khi có quyết định cho phép thành lập.

 

2. Công ty luật/văn phòng luật sư

Công ty luật/văn phòng luật sư là tổ chức hành nghề luật được tổ chức và hoạt động theo Luật luật sư 2006 và Luật Luật sư sửa đổi 2012.

Văn phòng luật sư được tổ chức theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Luật sư thành lập văn phòng luật sư là Trưởng văn phòng và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi nghĩa vụ của văn phòng. Trưởng văn phòng là người đại diện theo pháp luật của văn phòng.

Công ty luật được tổ chức theo loại hình công ty hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

3. Văn phòng giám định tư pháp: được quy định cụ thể tại Luật giám định tư pháp

Văn phòng giám định tư pháp là tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập, được thành lập trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả. Đây là tổ chức được thành lập theo Luật giám định tư pháp và những văn bản pháp luật có liên quan.

Văn phòng giám định tư pháp do 01 giám định viên tư pháp thành lập thì tổ chức theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Văn phòng giám định tư pháp do 02 giám định viên tư pháp thành lập trở lên thành lập thì được tổ chức theo loại hình công ty hợp danh. Đối với loại hình công ty hợp danh thì thành viên hợp danh phải là giám định viên tư pháp và có thể có thành viên góp vốn.

Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng giám định tư pháp là Trưởng văn phòng. Trưởng văn phòng giám định tư pháp phải là giám định viên tư pháp.

 

4. Doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được tổ chức và thành lập theo Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2012.

Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm được tổ chức dưới các loại hình sau đây:

- Công ty cổ phần bảo hiểm;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm;

- Hợp tác xã bảo hiểm;

- Tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

 

5. Công ty chứng khoán/công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức và hoạt động theo Luật Chứng khoán 2006Luật Chứng khoán sửa đổi 2010.

Công ty chứng khoán được thực hiện một, một số hoặc toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

- Môi giới chứng khoán;

- Tự doanh chứng khoán;

- Bảo lãnh phát hành chứng khoán;

- Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Công ty quản lý quỹ được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

- Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

- Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;

- Tư vấn đầu tư chứng khoán.

 

Nguồn: khoinghiep.thuvienphapluat.vn

 

 
tm gia sư dạy km