Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2013

Cập nhật ngày: 10/06/2013

Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Cát Tiên

Toàn văn

 59.pdf

 

Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh

 

Toàn văn

  58.pdf

Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đạ Huoai

Toàn văn

 57.pdf

 

Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Di Linh

 

Toàn văn

 56.pdf

 

Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Bảo Lâm

 

Toàn văn

 55.pdf

Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Lâm Hà

Toàn văn

 54.pdf

Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đức Trọng

Toàn văn

 53.pdf

Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đơn Dương

Toàn văn

 52.pdf

Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đam Rông

Toàn văn

 51.pdf

Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Lạc Dương

Toàn văn

 50.pdf

Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc 

Toàn văn

 49.pdf

 

Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Đà Lạt

 

Toàn văn

 48.pdf

 

 
tm gia sư dạy km