Khảo sát nhanh về ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 26/02/2020

Phiếu khảo sát nhanh về ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Kính gửi: Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp/Doanh nhân

Để phục vụ việc xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của dịch viêm phổi cấp do virus corona (COVID-19) gây ra đối với nền kinh tế Việt Nam, trong đó, trọng tâm là đánh giá một cách đầy đủ và toàn diện ảnh hưởng của dịch đối với hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp để đề xuất, kiến nghị với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ những giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh, Cục Phát triển doanh nghiệp gửi đến Quý Doanh nghiệp “Phiếu khảo sát nhanh về ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp” (gửi kèm). Trong đó, Cục Phát triển doanh nghiệp cũng đề nghị Quý Doanh nghiệp cung cấp thông tin về ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và kiến nghị một số giải pháp cấp thiết để Cục Phát triển doanh nghiệp tổng hợp, xây dựng Báo cáo.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Doanh nghiệp./.

Mẫu Phiếu khảo sát online tại đường dẫn: http://bit.ly/2v2bL2o

 

 

 
tm gia sư dạy km