QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU CHO DOANH NGHIỆP 2018

Cập nhật ngày: 06/09/2018

Kết quả lựa chọn nhà thầu để triển khai chương trình đào tạo Quản trị doanh nghiệp chuyên sâu cho DNNVV năm 2018

                   

 

 

BỘ KH&ĐT - CỤC PTDN

TT HT DNNVV PHÍA NAM

Số: 60/QĐ-HTDN

 

 

  

  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              ------------------------------------

 

         

 TPHCM,  ngày  17  tháng  8  năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Đào tạo quản trị doanh nghiệp chuyên sâu cho DNNVV theo các nội dung Giám đốc Điều hành (CEO), Giám đốc Tài chính (CFO), Giám đốc Sản xuất (CPO) năm 2018”

 

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HỖ TRỢ DNNVV PHÍA NAM

  

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013;

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/ 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-BKHĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam;

- Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-PTDN ngày 14/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt nội dung và dự toán chi tiết 2018 của Cục Phát triển Doanh nghiệp về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018;

          - Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-BKHĐT ngày 24/5/2018 hoạt động hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018;

- Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-BKHĐT ngày 25/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện hoạt động trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018;

- Căn cứ Báo cáo thẩm định số: 60/TTTĐ-TVXD ngày 16/8/2018 của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 368 Hà Nội về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Đào tạo quản trị doanh nghiệp chuyên sâu cho DNNVV theo các nội dung Giám đốc Điều hành (CEO), Giám đốc Tài chính (CFO), Giám đốc Sản xuất (CPO).  

QUYẾT ĐỊNH  

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Đào tạo quản trị doanh nghiệp chuyên sâu cho DNNVV theo các nội dung Giám đốc Điều hành (CEO); Giám đốc Tài chính (CFO); Giám đốc Sản xuất (CPO) năm 2018” với các nội dung như sau: 

1/ Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Davilaw. Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội.

2/  Giá đề nghị trúng thầu: 4.382.400.000 VNĐ (Bốn tỷ ba trăm tám mươi hai triệu bốn trăm ngàn đồng).

3/ Loại hợp đồng: Trọn gói 

4/ Thời gian thực hiện hợp đồng: 130 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng (đồng thời hoàn thành trước ngày 15/12/2018).

 

Điều 2. Giao Phòng Đào tạo, Phòng Tư vấn, Văn phòng phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành về đấu thầu.

 

         Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Phòng Đào tạo, Phòng Tư vấn, Văn phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

 

 

 

 

 Nơi nhận:     

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT

 

                

                            GIÁM ĐỐC

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Tuất

 

 

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Về lịch khai giảng chi tiết các khóa học, doanh nghiệp vui lòng đón xem ở những thông báo sau hoặc liên hệ:

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRUNG TÂM HỖ TRỢ DNNVV PHÍA NAM

 

 

Điện thoại: (028) 3930 9973 Fax: (028) 3930 4642

 

 

 

 
tm gia sư dạy km