[THƯ MỜI] - HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Cập nhật ngày: 16/08/2018

Thư mời tham dự Hội nghị quán triệt triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV khu vực miền Nam ngày 24/08/2018

 

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 
 

 


Số:        /BKHĐT-PTDN

V/v mời tham dự Hội nghị quán triệt triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV khu vực miền Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 


Hà Nội, ngày         tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………..

                        …………………………………..………………………………………………………………….

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Ngày 15/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tổ chức triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

Để triển khai các nội dung hỗ trợ DNNVV theo quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời trao đổi các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong quá trình triển khai Luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV theo lịch biểu như sau:

- Thời gian: Từ 8.00-12.00, Thứ 6 ngày 24/8/2018

- Địa điểm: Lầu 2 Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 289 Điện Biên Phủ, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

- Chủ trì: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị quý Cơ quan cử 01 đại diện lãnh đạo tham gia Hội nghị nêu trên.

Xin vui lòng xác nhận tham dự với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp, ĐT: 0908 899719  (anh Trần Thái Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Nam) trước ngày 22/8/2018.

        Rất mong sự tham gia, hợp tác của quý Cơ quan.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, PTDN (BT).

TL. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

  

                         (đã ký)

 

Tống Quốc Đạt

 

  

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

(Tp Hồ Chí Minh, ngày 24/8/2018)

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

8:00 - 8:30

Đăng ký đại biểu

 

8:30 - 8:35

Giới thiệu đại biểu

Cục PTDN, Bộ KH&ĐT

8:35 - 8:45

Phát biểu khai mạc

Lãnh đạo Bộ KH&ĐT

8:45 - 9:30

Trình bày về Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành

Lãnh đạo Cục PTDN, Bộ KH&ĐT

9.30 - 9.45

Hướng dẫn việc xây dựng các đề án hỗ trợ DNNVV

Lãnh đạo Cục PTDN, Bộ KH&ĐT

9.45 - 10.15

Thảo luận về các nội dung liên quan đến triển khai Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

Các đại biểu tham dự

10.15 - 10.30

Giải lao

 

10.30 - 11:00

Trình bày dự thảo: Thông tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV và Thông tư hướng dẫn quy chế quản lý và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV

Lãnh đạo Cục PTDN, Bộ KH&ĐT

11:00 - 11:45

Thảo luận (tiếp)

Các đại biểu tham dự

11:45 - 12:00

Kết luận và bế mạc

Lãnh đạo Bộ KH&ĐT

 

 

Tải bản scan Thư mời tham dự Hội nghị tại đây


 

Đăng ký tham dự trực tuyến tại đây

 

 

 

 
tm gia sư dạy km